Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
Nick Bennink: Nick Bennink Webdevelopment, gevestigd te Leeuwarden onder KVK NR: 03887323.
Klant: Degene met wie Nick Bennink een overeenkomst aan is gegaan.
Partijen: Nick Bennink en klant samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Theatercollectief de Vrouwen van Wanten.

Lid 2: Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Lid 3: Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Nick Bennink zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij dit anders vermeld staat. Indien een klant een aanbod of offerte niet binnen het geldende termijn aanvaard vervalt het aanbod of de offerte.

Artikel 4: Aanvaarding
Bij aanvaarding van offerte of aanbieding door de klant behoudt Nick Bennink zich het recht om de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hier enige rechten aan kant ontlenen.

Artikel 5: Prijzen
Alle prijzen die Nick Bennink hanteert zijn in euro’s. Ook is dit exclusief btw tenzij uitdrukkelijk vermeld. Nick Bennink heeft het recht om de prijzen jaarlijks te wijzigen.

Artikel 6: Betaling
Lid 1: Nick Bennink Hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. Bij akkoord door de klant bij een overeenkomst wordt er tevens akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en daarmee ook met de betaaltermijn die Nick Bennink hanteert. Indien dit anders afgesproken is dient dit schriftelijk te worden vastgelegd.

Lid 2: Betaald de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn, dan is Nick Bennink gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de datum dat de klant in verzuim treedt.

Lid 3: Wanneer de klant in verzuim is van betaling is hij buitenrechtelijke incassokosten en een eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Nick Bennink

Lid 4: In geval van faillissement, liquidatie, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn vorderingen van Nick Bennink op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakomingen van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 8: Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Nick Bennink te verrekenen met een vordering op Nick Bennink.

Artikel 9: Garantie
Wanneer de partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Nick Bennink enkel een inspanningsverplichtingen, en geen resultaatverplichtingen.

Artikel 10: Uitvoering van de overeenkomst
Lid 1: Nick Bennink voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Lid 2: Nick Bennink heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening te laten verrichten door derden.

Lid 3: De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Lid 4: Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Nick Bennink tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Nick Bennink tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, is de daaruit voortvloeiende verloren tijd voor rekening van de klant.

Lid 5: De klant behartigt de communicatiebelangen van Nick Bennink binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Nick Bennink de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Indien deze mogelijkheid wel door de klant aan derden wordt geboden is de klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 11: Informatieverstrekking door de klant
Lid 1: De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Nick Bennink.

Lid 2: De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Nick Bennink de betreffende bescheiden.

Lid 3: Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Nick Bennink redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor de rekening van de klant.

Artikel 12: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Nick Bennink en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze overeenkomst is onderworpen aan automatische verlengingsvoorwaarden en kan alleen worden geannuleerd met een schriftelijke kennisgeving, niet later dan 30 dagen voor het einde van de verlengingsdatum van de termijn.

Artikel 13: Intellectueel eigendom
Lid 1: Nick Bennink behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, drager, met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Lid 2: De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nick Bennink (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 14: Boetebeding
Lid 1: Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan verschuldigd hij ten behoeve van Nick Bennink een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding. Daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

Lid 2: Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Lid 3: Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Nick Bennink waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Vrijwaring
De klant vrijwaart Nick Bennink tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Nick Bennink geleverde producten en/of diensten.

Artikel 16: Klachten
Lid 1: De klant dient een door Nick Bennink geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Lid 2: Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Nick Bennink daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Nick Bennink in staat is hierop adequaat te reageren.

Lid 3: De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Lid 4: Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Nick Bennink gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 17: Ingebrekestelling
De klant dient een eventuele ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Nick Bennink. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Nick Bennink ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 18: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Nick Bennink een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Nick Bennink verschuldigd zijn.

Artikel 19: Aansprakelijkheid Nick Bennink
Lid 1: Nick Bennink is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Nick Bennink aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Nick Bennink is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Lid 2: Indien Nick Bennink aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 3: Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 20: Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Nick Bennink vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel. 21: Recht op ontbinding
Lid 1: De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Nick Bennink toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door Nick Bennink niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Nick Bennink in verzuim is.

Lid 2: Nick Bennink heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Nick Bennink kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 22: Overmacht
Lid 1: In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Nick Bennink in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Nick Bennink kan worden toegerekend in een van de wil van Nick Bennink onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Nick Bennink kan worden verlangd.

Lid 2: Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,elektriciteits- internet-,computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Lid 3: Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Nick Bennink 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Nick Bennink er weer aan kan voldoen.

Lid 4: Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Lid 5: Nick Bennink is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 23: Wijziging van overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 24: Wijziging algemene voorwaarden
Nick Bennink is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Nick Bennink zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 25: Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Nick Bennink. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3;83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 26: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Nick Bennink bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 27: Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nick Bennink is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 16 augustus 2021.

Aanvraag offerte

Basis Website

Laat hier je gegevens achter en ik neem contact met je op voor een vrijblijvend aanbod.

Deze site is beschermd door reCAPTCHA en de Google
Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.